Sterling's Jiangxi and Fujian, China - sterlingbirds